Heine Mini2000, 3000, Beta200 & K180 Otoscopes Disposable Speculum | 2.5mm | Pack of 250

Heine Mini2000, 3000, Beta200 & K180 Otoscopes Disposable Speculum | 2.5mm | Pack of 250

£11.95

In stock

2470025A

  • 2.5mm Tips for Mini2000, 3000, Beta200 & K180 Otoscopes
  • Pack of 250
Title:  

You may also like: